Skip to main content

16.11.2022 – Sme o ďalší veľký krok vpred! Dňa 8. Júla 2022 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie vydané v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), projekt Slnovrat možno teda oficiálne považovať za projekt, ktorý nemá negatívny dopad na životné prostredie – ba čo viac – ambicióznym cieľom vybudovať kanalizáciu pre celú obytnú štvrť s odvádzaním splaškových vôd až do čistiarne v Nových Zámkoch možno projekt Slnovrat Residence považovať za absolútne kľúčový so zásadným pozitívnym dopadom na životné prostredie, predovšetkým na ochranu vzácnych zásob pitnej vody.